EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA - L’aigua és un recurs escàs. Per això cal gestionar-la de forma eficient i sostenible.

T’has preguntat mai d’on ve l’aigua de les aixetes i com arriba a casa teva? A Aigua de Rigat treballem dia a dia per oferir-te una aigua de la màxima qualitat sanitària i per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. Descobreix com ho fem!

1

CAPTACIÓ

La captació és el procés d’obtenció de l’aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s’utilitza l’aigua de mar prèviament dessalada.

2

POTABILITZACIÓ

L’aigua captada que es fa arribar fins a la planta de tractament és de composició molt variable i ha de ser tractada per assegurar la qualitat exigida per les autoritats sanitàries, especialment la que prové de fonts superficials, sovint afectades per activitats industrials, agrícoles i ramaderes.

3

Transport i emmagatzematge

Aquest procés inclou l’elevació de l’aigua fins als dipòsits d’emmagatzematge i la distribució fins a cada punt de subministrament a través d’una xarxa de canonades, vàlvules i altres elements hidràulics que condueixen l’aigua fins als nuclis urbans.

4

DISTRIBUCIÓ

És l’etapa final de l’aigua en el seu recorregut per la xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. Encara que el control de qualitat de l’aigua és una constant en totes les etapes, en aquesta fase cobra major rellevància, ja que es tracta de l’últim punt de control de les seves característiques sanitàries i organolèptiques abans de ser consumida.

5

CONSUM

És el moment en què l’aigua se'ns fa present. És un simple gest, però l’activitat diària a les cases, ciutats, fàbriques i camps és impensable sense aigua. Amb independència del seu origen i del procés potabilitzador aplicat, l’aigua que reps a casa supera amb escreix la normativa sanitària més estricta establerta per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del nostre país.

6

CLAVEGUERAM

L’aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram una vegada que ha estat utilitzada per als seus diferents usos a les llars i les empreses. Aquest sistema facilita la recollida d’aquestes aigües residuals i pluvials i, a més a més, possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua residual a les plantes de depuració.

7

DEPURACIÓ

La depuració de les aigües residuals consisteix en l’eliminació de les impureses de l’aigua utilitzada. Aquest tractament el portem a terme a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Allà, les aigües són sotmeses a un conjunt de processos per restituir les característiques de qualitat prevista abans de tornar-les al medi ambient en les millors condicions.

8

Reutilització

La reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana de carrers i clavegueram, els usos industrials i ambientals. Aquesta aigua no requereix tenir una qualitat tan elevada com la de consum domèstic i, per tant, es converteix en una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua i a preservar les reserves de la que és potable.
El canvi climàtic és una oportunitat per replantejar el sistema global de gestió de l’aigua i en moments d’escassetat, aquesta consideració guanya en importància, però la reutilització hauria d’esdevenir una mesura permanent per optimitzar la utilització dels recursos disponibles.

8

Retorn al medi

En aquesta última fase del cicle, l’aigua depurada no reutilitzada es torna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, tractant sempre de no alterar els sistemes naturals.

1 Captació
2 Potabilització
3 Transport i emmagatzematge
4 Distribució
5 Consum
6 Clavegueram
7 Depuració
8 Reutilització
8 Retorn al medi
 • EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA - L’aigua és un recurs escàs. Per això cal gestionar-la de forma eficient i sostenible.

  T’has preguntat mai d’on ve l’aigua de les aixetes i com arriba a casa teva? A Aigua de Rigat treballem dia a dia per oferir-te una aigua de la màxima qualitat sanitària i per retornar-la al medi en les millors condicions possibles. Descobreix com ho fem!

 • 1

  CAPTACIÓ

  La captació és el procés d’obtenció de l’aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s’utilitza l’aigua de mar prèviament dessalada.

 • 2

  POTABILITZACIÓ

  L’aigua captada que es fa arribar fins a la planta de tractament és de composició molt variable i ha de ser tractada per assegurar la qualitat exigida per les autoritats sanitàries, especialment la que prové de fonts superficials, sovint afectades per activitats industrials, agrícoles i ramaderes.

 • 3

  Transport i emmagatzematge

  Aquest procés inclou l’elevació de l’aigua fins als dipòsits d’emmagatzematge i la distribució fins a cada punt de subministrament a través d’una xarxa de canonades, vàlvules i altres elements hidràulics que condueixen l’aigua fins als nuclis urbans.

 • 4

  DISTRIBUCIÓ

  És l’etapa final de l’aigua en el seu recorregut per la xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. Encara que el control de qualitat de l’aigua és una constant en totes les etapes, en aquesta fase cobra major rellevància, ja que es tracta de l’últim punt de control de les seves característiques sanitàries i organolèptiques abans de ser consumida.

 • 5

  CONSUM

  És el moment en què l’aigua se’ns fa present. És un simple gest, però l’activitat diària a les cases, ciutats, fàbriques i camps és impensable sense aigua. Amb independència del seu origen i del procés potabilitzador aplicat, l’aigua que reps a casa supera amb escreix la normativa sanitària més estricta establerta per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del nostre país.

 • 6

  CLAVEGUERAM

  L’aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram una vegada que ha estat utilitzada per als seus diferents usos a les llars i les empreses. Aquest sistema facilita la recollida d’aquestes aigües residuals i pluvials i, a més a més, possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua residual a les plantes de depuració.

 • 7

  DEPURACIÓ

  La depuració de les aigües residuals consisteix en l’eliminació de les impureses de l’aigua utilitzada. Aquest tractament el portem a terme a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Allà, les aigües són sotmeses a un conjunt de processos per restituir les característiques de qualitat prevista abans de tornar-les al medi ambient en les millors condicions.

 • 8

  Reutilització

  La reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana de carrers i clavegueram, els usos industrials i ambientals. Aquesta aigua no requereix tenir una qualitat tan elevada com la de consum domèstic i, per tant, es converteix en una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua i a preservar les reserves de la

 • 8

  Retorn al medi

  En aquesta última fase del cicle, l’aigua depurada no reutilitzada es torna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, tractant sempre de no alterar els sistemes naturals.